تماس با ما

آدرس: جاده قديم كرج، جاده شهريار ( كيلومتر 6 )، زيرگذر پل بادامك، جاده حسن آباد خالصه ( كيلومتر 3 )، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب.

صندوق پستی: 111-13135

کد پستی: 3353136846

نقشه راهنمای مسیر

تلفن های مجتمع تحقيقاتی عصر انقلاب: 9 - 56276325

شماره تلفن مستقيم مركز: 56275510 (021)

شماره نمابر مستقيم مركز: 56275510 (021)

پست الکترونيک: ptcc@irost.org